25-05-2020 Cập nhật tiến độ xây dựng him lam vạn phúc

Cập nhật tiến độ xây dựng  Dự án him lam vạn phúc